#

 
#

Wyposażenie Laboratorium

  Laboratorium WIOŚ w Białymstoku posiada i utrzymuje nowoczesne, kompletne wyposażenie wymagane do prawidłowego pobierania próbek, pomiarów i badań w zakresie ochrony środowiska. Główne wyposażenie to:

  • mobilne laboratorium badania zanieczyszczeń powietrza wyposażone w analizatory SO2, NOx, CO, automatyczny miernik pyłu zawieszonego PM10, i PM2,5
  • mobilne laboratorium pomiaru hałasu
  • sieć stacji automatycznego monitoringu zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego wyposażone w analizatory SO2, NOx, O3, CO, benzenu, mierniki automatyczne pyłu PM10/ PM2,5, manualne poborniki pyłu PM10/ PM2,5
  • automaty do pobierania próbek wody i ścieków
  • spektrometry absorpcji atomowej płomieniowej i z kuwetą grafitową
  • spektrometry emisyjne z plazmą wzbudzoną indukcyjnie ICP
  • analizatory rtęci AMA i fluorescencji atomowej
  • chromatografy gazowe ECD, FID
  • chromatografy gazowe z detektorem masowym
  • chromatografy cieczowe HPLC i UHPLC
  • chromatografy cieczowe jonowe
  • analizatory węgla organicznego
  • spektrofotometry UV-VIS
  • mierniki natężenia pola elektromagnetycznego
  • mierniki poziomu dzwięku
  • zestawy do oznaczania azotu i BZT5
  • pehametry, konduktometry, tlenomierze
  • wagi analityczne, mikroskopy, mineralizatory, biurety cyfrowe
  • zestawy GPS i dalmierze laserowe

#
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej