#

 

Zakres działania Laboratorium i obszar badań

Laboratorium WIOŚ w Białymstoku wykonuje oznaczenia, wynikające z ustawowych zadań Inspekcji Ochrony Środowiska, na potrzeby prowadzonych kontroli i monitoringu środowiska oraz na zlecenia klientów zewnętrznych, którym potrzebne są informacje o prawidłowości działania urządzeń ochrony środowiska, o stanie środowiska lub służące podejmowaniu decyzji w tym zakresie.

Laboratorium prowadzi pomiary i badania w zakresie:

 • ochrony wód
  a w szczególności:
  • badania fizyko-chemiczne, hydrobiologiczne, bakteriologiczne jakości wód powierzchniowych i podziemnych,
  • badania składu ścieków i wpływu zrzutu ścieków na odbiornik;
 • ochrony powietrza
  a w szczególności:
  • badanie stopnia zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego dwutlenkiem siarki, tlenkami azotu, tlenkiem węgla, ozonem, pyłem zawieszonym;
 • ochrony powierzchni ziemi
  a w szczególności:
  • badanie wpływu wysypisk komunalnych na środowisko naturalne,
  • badanie gleb,
  • badanie odpadów przemysłowych, osadów, materiału roślinnego.
 • pomiarów hałasu i pól elektromagnetycznych.

#
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej