#

 


Państwowy Monitoring Środowiska

Państwowy Monitoring Środowiska (PMŚ) prowadzony jest w Polsce od początków lat 90-tych. Jego zadaniem jest pozyskiwanie, gromadzenie i przetwarzanie danych oraz udostępnianie informacji o środowisku. PMŚ realizowany jest przez szereg instytucji rządowych i placówek naukowo - badawczych. System badań jest zintegrowany z systemami europejskimi i tworzy spójną sieć, której nadrzędnym celem jest prowadzenie badań z uwzględnieniem zasad jednorodności, powtarzalności, cykliczności i utrzymania odpowiedniej jakości uzyskiwanych wyników. W celu zapewnienia jakości badań większość laboratoriów instytucji uczestniczących w programie posiada certyfikaty jakości. Mają je również laboratorium WIOŚ w Białymstoku oraz jego oddziały terenowe w Delegaturach w Łomży i Suwałkach.

Podstawy prawne funkcjonowania Państwowego Monitoringu Środowiska zostały utworzone poprzez uchwalenie 20 lipca 1991 roku przez Sejm RP, Ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz.U. z 1991 r. Nr 77, poz. 335 z późn. zm.). Ustawa ustanowiła Głównego Inspektora Ochrony Środowiska koordynatorem systemu.

Po wejściu Ustawy, w maju 1992 roku, Ministerstwo Środowiska zaakceptowało założenia Programu Państwowego Monitoringu Środowiska, określające jego organizację, zasady wdrażania i prowadzenia badań. Na tej podstawie opracowano i zrealizowano kilkuletnie programy monitoringu: 1992-1994, 1994-1997, 1998-2002, 2003-2005, 2006, 2007-2009, 2010-2012, 2013-2015. Podlegały one stałym modyfikacjom wynikającym z: priorytetów działań rządu, wyników ocen stanu środowiska, nowelizacji prawa integrowanego z Unią Europejską, potrzeby zwiększenia efektywności działań proekologicznych oraz stale rosnącego zapotrzebowania na bieżącą informację o stanie środowiska.

Aktualnie rozpoczęto realizację krajowego Programu Państwowego Monitoringu Środowiska na lata 2016-2020, który został zaakceptowany przez Ministra Środowiska. Na jego podstawie opracowano Program Państwowego Monitoringu Środowiska województwa podlaskiego na lata 2016-2020. Poniżej zamieszczono linki do tych dokumentów.


#
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej