#

 
#

Udostępnianie informacji
o aktualnym stanie
zanieczyszczenia powietrza
na danym obszarze

Podstawa prawna - art. 8 - 20 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227)

Zakres udostępnionych informacji - udostępniana jest informacja o aktualnym stanie zanieczyszczenia powietrza na wskazanym obszarze (tak zwane TŁO) na terenie działania Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Białymstoku bądź jego delegatur.

Forma udostępnienia – Wniosek o udostępnienie informacji.

Koszty udostępniania informacji:

  • odpłatnie za wyszukanie informacji, a także za przekształcanie informacji w formę wskazaną we wniosku, sporządzanie kopii dokumentów lub danych oraz ich przesłanie pobiera się opłaty w wysokości odzwierciadlającej związane z tym uzasadnione koszty. (wysokość stawek opłat określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 roku w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku; Dz.U.Nr 215, poz. 1415).

Numer konta bankowego: NBP O/O Białystok 24 1010 1049 0006 1922 3100 0000

Miejsca składania wniosku:

  • Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku, ul. Ciołkowskiego 2/3, 15-264 Białystok
  • Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Delegatura w Łomży, ul. Akademicka 20, 18-402 Łomża
  • Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Delegatura w Suwałkach, ul Piaskowa 5, 16-400 Suwałki

#
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej