Znak sprawy
WP.210.11.2019

Podlaski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

inspektor ochrony środowiska

w Dziale Inspekcji

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

Delegatura w Suwałkach

16-400 Suwałki, ul. Piaskowa 5

 

ADRES URZĘDU:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku
15-264 Białystok, ul. Ciołkowskiego 2/3

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.
 • o stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • udział w realizowanych kontrolach przestrzegania przepisów o ochronie środowiska i decyzji ustalających warunki użytkowania środowiska
 • przygotowywanie projektów zarządzeń i wystąpień pokontrolnych, przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych
 • rozpatrywanie i załatwianie skarg, wniosków i interwencji z zakresu prowadzonych spraw
 • przygotowywanie propozycji do planów kontroli w określonym zakresie
 • prowadzenie rejestrów i ewidencji dotyczących realizowanych kontroli, przygotowywanie materiałów i danych niezbędnych do sporządzania sprawozdań, analiz i informacji z zakresu powierzonych spraw
 • współdziałanie z innymi organami kontroli, organami administracji państwowej, samorządu terytorialnego, organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości
 • udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie w zakresie prowadzonych spraw

WARUNKI PRACY:

 • praca w terenie
 • praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych (np. uciążliwości zapachowe na składowiskach odpadów, zmienne warunki atmosferyczne)
 • nietypowe godziny pracy (w tym dyżury)
 • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe
 • praca przy komputerze powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy
 • praca zmianowa

WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM PRACY

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie średnie
 • prawo jazdy kat. B

znajomość prawa:

 • ustawa o Inspekcji ochrony środowiska,
 • ustawa kodeks postępowania administracyjnego,
 • ustawa Prawo ochrony środowiska,
 • ustawa Prawo wodne,
 • ustawa o odpadach,
 • ustawa o nawozach i nawożeniu,
 • ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
 • ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi,
 • ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym,
 • ustawa o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji,
 • ustawa o lasach,
 • ustawa o dostępie do zasobów genetycznych i podziale korzyści z ich wykorzystania,
 • ustawa o organizmach genetycznie zmodyfikowanych
 • ustawa o substancjach zubażających warstwę ozonową,

 

dodatkowe

 • wykształcenie wyższe: ochrona środowiska lub inżynieria środowiska lub chemia lub biologia lub biotechnologia lub rolnictwo

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV i list motywacyjny
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • kopia prawa jazdy kat. B

Inne dokumenty i oświadczenia

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Termin składania dokumentów:

11-10-2019

Miejsce składania dokumentów:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
Ciołkowskiego 2/3
15-264 Białystok
z dopiskiem: „oferta pracy - inspektor ochrony środowiska - Suwałki”

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego  „RODO”, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku informuje, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Podlaski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/3, 15-264 Białystok
  tel.: 85 742 53 78, e-mail: sekretariat@wios.bialystok.pl lub kancelaria@wios.bialystok.pl , zwany dalej „Administratorem”
 2. We wszelkich sprawa związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych dostępnym pod adresem e-mail: daneosobowe@wios.bialystok.pl
 3. Dane osobowe przetwarzane są na potrzeby procesu rekrutacyjnego prowadzonego przez Administratora. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są powszechnie obowiązujące przepisy prawa: ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy wraz z aktami wykonawczymi, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – dobrowolna zgoda.
 4. Administrator będzie mógł przetwarzać dane osobowe jako prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora o ile prawnie uzasadniony interes wystąpi.
 5. Dane osobowe nie są przekazywane innym odbiorcom.
 6. Dane nie są  przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej.
 7. Ma Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO),

  2. sprostowania danych (art. 16. RODO),

  3. usunięcia danych (art. 17 RODO),

  4. ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),

  5. przenoszenia danych (art. 20 RODO),

  6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO),

  7. niepodlegania decyzjom podjętym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym profilowania (art. 22 RODO).

 8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia  skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa) nadzorującego zgodność przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych osobowych,

 9. Administrator ma prawo przechowywać dane osobowe przez okres 3 miesięcy od nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru.

 10. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym oraz dobrowolną zgodą. Osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak udziału w procesie rekrutacyjnym. . Dane osobowe zbierane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO - osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, może ją w każdej chwili odwołać bez skutków dalszego przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacyjnym.

 11. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Inne informacje:

Oferty niekompletne lub wpływające po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą brane pod uwagę. CV, list motywacyjny oraz oświadczenia powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata. Oświadczenia dodatkowo powinny zawierać datę sporządzenia.

Informacje dla osób zakwalifikowanych do kolejnych etapów rekrutacji zostaną zamieszczone na stronie internetowej urzędu www.wios.bialystok.pl.


Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (085) 742 80 75.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Zachęcamy do zapoznania się z Procedurą naboru do służby cywilnej w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Białymstoku oraz do skorzystania z wzorów oświadczeń dla kandydata zamieszczonych na stronie internetowej urzędu www.wios.bialystok.pl w zakładce „Praca”.


 

Zachęcamy osoby niepełnosprawne do wzięcia udziału w postępowaniu.

            Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto wynosi 2800,65 zł miesięcznie.


 

Wyniki naborów