Przejdź do treści

Zgłaszanie interwencji

Przyjmowanie zgłoszeń realizowane jest w systemie 2-zmianowym w godzinach 7:00-22:00

więcej ...

Informacja dotycząca zmiany w dokonywaniu oceny spełniania warunków pozwoleń wodnoprawnych na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi

Podlaski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska informuje, że w związku z orzecznictwem sądowo-administracyjnym zmianie ulega zasada dokonywania oceny przestrzegania warunków określonych w pozwoleniach wodnoprawnych na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi.

Dotychczasowy sposób dokonywania oceny spełniania warunków pozwolenia wodnoprawnego, dotyczący w szczególności weryfikacji częstotliwości pobierania próbek ścieków, prowadzony był z uwzględnieniem daty wydania pozwolenia wodnoprawnego.

Obecnie ocena spełnienia warunków pozwolenia wodnoprawnego posiadanego przez podmiot, w zakresie obowiązku prowadzenia badań jakości ścieków, dokonywana jest przy uwzględnieniu daty, kiedy decyzja (pozwolenie wodnoprawne) stało się ostateczne.

Ponadto Podlaski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska przypomina, że jeżeli w pozwoleniu wodnoprawnym nie jest określona częstotliwość wykonywania pomiarów jakości ścieków, to pomiary należy wykonywać na podstawie przepisów wykonawczych wydanych przez Ministra Środowiska w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, obowiązujących w dacie wydania pozwolenia wodnoprawnego, tj.:

  • rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. z 2006 r. Nr 137, poz. 984; zmiana: Dz.U. z 2009 r. Nr 27, poz. 169 )

lub

  • rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 1800).