Tytuł mój własny

DOSTAWA KOMPUTERÓW PRZENOŚNYCH

Znak sprawy
WA.2600.96.2019
Przedmiot zamówienia

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku zamawia 10 komputerów przenośnych, zgodnie  z załączonym opisem przedmiotu zamówienia.

Wszystkie znaki towarowe lub pochodzenia zostały użyte ze względów organizacyjnych w celu określenia norm i parametrów. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych.

Wymagania
  1. Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.07.2019 roku.
  2. Termin płatności wynosi 30 dni od dnia wystawienia faktur, a Zamawiający jest podatnikiem zwolnionym z podatku VAT.
Osoby do kontaktu
  • w kwestiach formalnych:
    • Katarzyna Legumina,  tel. 85-742-53-78, e-mail: katarzyna.legumina@wios.bialystok.pl
  • w kwestiach dotyczących opisu przedmiotu zamówienia:
    • Jan Leszczyński, tel. 85-742-53-78, e-mail: jan.leszczyński@wios.bialystok.pl
Złożenie oferty

Ofertę wraz z wypełnionym formularzem ofertowym prosimy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 lipca 2019 roku, do godziny 10:00 pocztą elektroniczną: katarzyna.legumina@wios.bialystok.pl

Kategoria