DOSTAWA ŚRODKÓW TRANSPORTU NA POTRZEBY WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA W BIAŁYMSTOKU

Zakup samochodu osobowego na potrzeby realizacji planu kontroli dotyczącego gospodarki wodno-ściekowej, w tym m.in. kontrola oczyszczalni ścieków oraz gospodarki komunalnymi osadami ściekowymi na terenie województwa podlaskiego w 2021 roku.

Kwota dofinansowania
70000.00
Rok
2021