INFORMACJA O TERMINIE SKŁADANIA PRZEZ GMINY SPRAWOZDAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska przypomina, że w dniu 31 marca upływa termin składania rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za poprzedni rok kalendarzowy. Do sporządzania sprawozdań zobowiązany jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Sprawozdanie przedkłada się marszałkowi województwa oraz wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska właściwemu ze względu na obszar prowadzenia działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska zwraca uwagę na konieczność terminowego składania sprawozdań do obu wskazanych powyżej organów. W przypadku jeżeli sprawozdanie zostanie przekazane (do jednego lub obu organów) po terminie tj. po 31 marca, wojewódzki inspektor ochrony środowiska jest zobowiązany wymierzyć karę pieniężną w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia.

Sprawozdanie należy sporządzić rzetelnie i zgodnie ze wzorem określonym w zał. nr 3 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 630).

W sprawozdaniu należy zawrzeć informacje wynikające z poniższych rozporządzeń:

  1. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów (Dz. U. 2012 r., poz. 676);
  2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. 2012 r., poz. 645);

Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska informuje, iż w związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.), w przypadku, gdy sprawozdanie jest sporządzone nierzetelnie, marszałek województwa wzywa (wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, który przekazał sprawozdanie), do jego uzupełnienia lub poprawienia -w terminie 30 dni, a w przypadku gdy jest to drugie lub kolejne wezwanie –w terminie 14 dni.

Gmina, która przekazuje nierzetelne sprawozdanie, podlega karze pieniężnej, w wysokości:

  • od 200 zł do 500 zł, jeżeli sprawozdanie zostanie uzupełnione lub poprawione w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania;
  • od 500 do 5000 zł - w przypadku niezastosowania się do wezwania