Tytuł mój własny

ORGANIZACJA PRAKTYKI

  1. Informacje o praktyce, w tym ogólny zakres zadań praktykanta oraz wymagania stawiane kandydatom, podawane są do wiadomości publicznej na stronach internetowych danego urzędu/jednostki organizacyjnej oraz na stronie internetowej oferty.praca.gov.pl.
  2. Proces udostępniania ofert praktyk jest jawny poprzez umieszczenie zgłoszenia ofert praktyki przez urząd/jednostkę organizacyjną na stronie internetowej oferty.praca.gov.pl.
  3. Praktyka powinna odbywać się na podstawie pisemnego porozumienia zawartego między uczelnią a urzędem/jednostką organizacyjną.
  4. Miejsce pracy praktykanta jest odpowiednio przygotowane przed rozpoczęciem przez niego praktyki i odpowiada standardowi miejsca pracy pracownika urzędu/jednostki organizacyjnej.
  5. Praktykant kierowany przez uczelnię na praktykę jest zobowiązany posiadać ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków obejmujące okres praktyki, zapewnione przez uczelnię lub we własnym zakresie.