Tytuł mój własny

ROZDZIAŁ III
STRUKTURA ORGANIZACYJNA WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU

§ 5.1.     Wojewódzki Inspektor jest służbowym przełożonym wszystkich pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu. Kieruje pracą Wojewódzkiego Inspektoratu na zasadzie jednoosobowego kierownictwa.

 1. Wojewódzki Inspektor podejmuje samodzielnie decyzje dotyczące zatrudnienia, zwalniania i awansowania pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu.
 2. Wojewódzki Inspektor prowadzi działalność na podstawie rocznych planów pracy tworzonych na postawie wytycznych do planów kontroli oraz rocznych planów finansowych.
 3. W oparciu o roczny plan pracy Wojewódzki Inspektor ustala dla poszczególnych komórek organizacyjnych miesięczny harmonogram prac inspekcyjno-kontrolnych.
 4. Wojewódzki Inspektor realizuje Budżet Wojewódzkiego Inspektoratu w oparciu o przepisy odnoszące się do jednostek budżetowych.
 • 6.1.    W skład Wojewódzkiego Inspektoratu wchodzą:
 1. Dyrektor Wojewódzkiego Inspektoratu
 2. Delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu w Łomży i Suwałkach;
 3. Wydział Inspekcji;
 4. Wydział Prawny;
 5. Wydział Budżetu, Finansów i Egzekucji Należności;
 6. Wydział Administracyjno-Techniczny;
 7. wieloosobowe stanowisko pracy ds. informatycznych;
 8. samodzielne stanowisko pracy ds. przeciwpożarowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy;
 9. samodzielne stanowisko pracy ds. ochrony informacji niejawnych;
 10. samodzielne stanowisko pracy ds. obronnych.

3.   Schemat organizacyjny Wojewódzkiego Inspektoratu przedstawia załącznik Nr 1 do Regulaminu.

§ 7.    W skład Delegatur w Łomży i Suwałkach wchodzą:

 1. Dział Inspekcji;
 2. samodzielne stanowisko pracy ds. administracyjno-technicznych;
 3. samodzielne stanowisko pracy ds. informatycznych.

§ 8.1.     Zakres kompetencyjny działania Delegatury w Łomży  obejmuje zasięgiem: powiat grodzki Łomża oraz powiaty ziemskie: Łomża, Kolno, Zambrów, Wysokie Mazowieckie.

 1. Zakres kompetencyjny działania Delegatury w Suwałkach obejmuje zasięgiem: powiat grodzki Suwałki oraz powiaty ziemskie: Suwałki, Augustów, Sejny, Grajewo.
 2. Pracą Delegatury kieruje Kierownik Delegatury.
 3. Kierownik Delegatury podlega służbowo Wojewódzkiemu Inspektorowi.
 • 9.   Wojewódzki Inspektor ustala liczbę pracowników w poszczególnych komórkach organizacyjnych oraz dokonuje zmian, w zależności od zakresu aktualnie realizowanych zadań.