INFORMACJA O ZBĘDNYCH/ZUŻYTYCH SKŁADNIKACH MAJĄTKU RUCHOMEGO DLA WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA W BIAŁYMSTOKU DELEGATURA W ŁOMŻY

Znak sprawy
SAŁ.2613.1.2020

Działając w oparciu o przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 2004) informuję, że Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku Delegatura w Łomży  posiada do zagospodarowania składniki majątku ruchomego, które zakwalifikowane zostały do kategorii majątku zbędnego/zużytego.

Szczegółowe informacje przedstawione są w załącznikach do niniejszego pisma.

Podmioty zainteresowane nabyciem sprzętu w ramach nieodpłatnego przekazania zgodnie
z § 38 w/w rozporządzenia, powinny przesłać pisemny wniosek spełniający wymogi formalne,
stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia, w terminie do 3 lipca 2020 r. na adres:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku

Delegatura w Łomży

ul. Akademicka 20

18-400 Łomża

 e-mail: lomza@wios.bialystok.pl

O przejęciu majątku decydować będzie kolejność złożonych wniosków.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela Pani Monika Milewska tel. 86-218- 21- 69