INFORMACJA O ZBĘDNYCH/ZUŻYTYCH SKŁADNIKACH MAJĄTKU RUCHOMEGO DLA WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA W BIAŁYMSTOKU

Znak sprawy
WA.2613.1.2020

Działając w oparciu o przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 2004) informuję, że Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku posiada do zagospodarowania składniki majątku ruchomego, które zakwalifikowane zostały do kategorii majątku zbędnego/zużytego.

Szczegółowe informacje przedstawione są w załącznikach do niniejszego pisma.

Podmioty zainteresowane nabyciem sprzętu w ramach nieodpłatnego przekazania zgodnie
z § 38 w/w rozporządzenia, powinny przesłać pisemny wniosek spełniający wymogi formalne,
stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia, w terminie do 3 lipca 2020 r. na adres:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku

ul. Ciołkowskiego 2/3

15-264 Białystok

 e-mail: sekretariat@wios.bialystok.pl

O przejęciu majątku decydować będzie kolejność złożonych wniosków.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela Pan Sławomir Czaban tel. 85-742 53 78 wew. 120.