OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY ZUŻYTYCH LUB ZBĘDNYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA W BIAŁYMSTOKU DELEGATURA W SUWAŁKACH

Znak sprawy
SAS.2613.1.2020

Działając w oparciu o przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 roku w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu państwa (Dz.U. z 2019 r. poz. 2004), informuję wszystkich zainteresowanych o zamiarze sprzedaży zużytych i zbędnych składników majątku ruchomego będącego w posiadaniu Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Białymstoku Delegatura w Suwałkach.

Oferty zgodnie z załącznikiem nr 2 do ogłoszenia należy składać w terminie do dnia 10.11.2020 r. do godziny 10.

W razie wpłynięcia większej ilości ofert kupna na jeden przedmiot będzie decydować kolejność złożenia oferty.

Oferty można składać jedynie droga elektroniczną: suwalki@wios.bialystok.pl,  faksem pod nr 87 563 24 80 lub listownie na adres: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku Delegatura w Suwałkach ul. Piaskowa 5, 16-400 Suwałki.

Wszelkich dodatkowych informacji dotyczących sprzedaży udziela pani Elżbieta Czokajło tel. 87 5632480 wew.11