Tytuł mój własny

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. 1.    Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku, działa w ramach zespolonej administracji rządowej i obejmuje swoim zasięgiem teren województwa podlaskiego.

2. Wojewódzki Inspektorat zapewnia Podlaskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska, realizację zadań ustalonych w ustawach i przepisach odrębnych oraz w ogólnych kierunkach działania organów Inspekcji Ochrony Środowiska ustalanych przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.

3. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

 1. Wojewodzie – należy przez to rozumieć Wojewodę Podlaskiego;
 2. Wojewódzkim Inspektorze – należy przez to rozumieć Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska;
 3. Zastępcy Wojewódzkiego Inspektora – należy przez to rozumieć Zastępcę Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska;
 4. Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Białymstoku;
 5. Kierowniku Delegatury – należy przez to rozumieć Kierowników Delegatur w Łomży i Suwałkach;
 6. Wojewódzkim Inspektoracie  - należy przez to rozumieć Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku;
 7. komórce organizacyjnej – należy przez to rozumieć Wydział, Dział, samodzielne i wieloosobowe stanowisko pracy;
 8. Delegaturze – należy przez to rozumieć Delegatury w Łomży i Suwałkach;
 9. Regulaminie – należy przez to rozumieć regulamin organizacyjny Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Białymstoku;
 10. ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1471 z późn. zm.).

§ 2.1.     Wojewódzkim Inspektoratem kieruje Wojewódzki Inspektor, przy pomocy Zastępcy Wojewódzkiego Inspektora, Dyrektora, Kierowników Delegatur oraz Kierowników komórek organizacyjnych.

2.  Wojewódzki Inspektor kieruje działalnością  Inspekcji Ochrony Środowiska, na obszarze województwa podlaskiego.

§ 3.   Regulamin Wojewódzkiego Inspektoratu określa:

 1. zadania Wojewódzkiego Inspektoratu;
 2. strukturę organizacyjną Wojewódzkiego Inspektoratu;
 3. uprawnienia do podejmowania decyzji oraz podpisywania dokumentów i pism;
 4. zakresy działania komórek organizacyjnych Wojewódzkiego Inspektoratu;
 5. zakresy działania komórek organizacyjnych Delegatur Wojewódzkiego Inspektoratu.