Tytuł mój własny

ZALECENIA RADY MINISTRÓW DOTYCZĄCE PRAKTYK STUDENCKICH W URZĘDACH ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH PODLEGŁYCH LUB NADZOROWANYCH W 2015 R.

Rada Ministrów przyjmuje następujące zalecenia:   

 1. Kierownicy urzędów administracji rządowej oraz kierownicy jednostek organizacyjnych im podległych lub nadzorowanych, także przez Prezesa Rady Ministrów, będących jednostkami sektora finansów publicznych, z zastrzeżeniem wskazanym w pkt 2, umożliwią studentom odbycie praktyk studenckich w podległych im jednostkach organizacyjnych.  
 2. Zaleceń nie stosuje się w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Wywiadu Wojskowego, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Biurze Ochrony Rządu, jednostkach wojskowych, Żandarmerii Wojskowej, wojskowych komendach uzupełnień, jednostkach organizacyjnych Policji, Straży Pożarnej i Straży Granicznej oraz zakładach kształcenia nauczycieli (kolegiach nauczycielskich i nauczycielskich kolegiach języków obcych).  
 3. W podmiotach, o których mowa w pkt 1, na każdych 20 zatrudnionych pracowników powinno zostać zgłoszone co najmniej jedno miejsce praktyk studenckich w roku kalendarzowym.
 4. Stan zatrudnienia ustala się zgodnie z metodologią sprawozdania Ministra Finansów o zatrudnieniu i wynagrodzeniach Rb-70, według wszystkich statusów zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2014 r.
 5. Jeżeli liczba zatrudnionych pracowników ustalona w sposób wskazany w pkt 4 jest mniejsza niż 20 pracowników, decyzję o zgłoszeniu miejsc praktyk podejmuje kierownik urzędu lub jednostki.  
 6. Jeżeli liczba zatrudnionych pracowników ustalona w sposób wskazany w pkt 4 nie stanowi wielokrotności liczby 20, decyzję o zgłoszeniu kolejnego miejsca praktyk podejmuje kierownik urzędu lub jednostki.
 7. Do 30 marca 2015 r. członkowie Rady Ministrów, w ramach kierowanych przez siebie działów administracji rządowej, przekażą Szefowi Służby Cywilnej:
  • zestawienie informacji zbiorczych o liczbie pracowników, o której mowa w pkt 3, i zaplanowanej liczbie miejsc praktyk studenckich w 2015 r. w jednostkach organizacyjnych im podległych lub nadzorowanych;
  • następujące dane: nazwę i adres urzędu/jednostki podległej lub nadzorowanej, REGON, adres e-mail utworzony dla potrzeb obsługi praktyk studenckich i numer telefonu do pracownika urzędu/jednostki odpowiedzialnego za obsługę praktyk studenckich.
 8. Informacje, o których mowa w pkt 7 terenowe organy administracji zespolonej przekażą Szefowi Służby Cywilnej za pośrednictwem wojewody.  
 9. Zbiorcze zestawienie danych, o których mowa w  pkt 7.2 Szef Służby Cywilnej przekaże do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
 10. W przypadku, gdy zgłoszenie liczby miejsc praktyk nie jest możliwe w wielkości o jakiej mowa w pkt 3, kierownik urzędu lub jednostki przedstawiając liczbę miejsc praktyk, przedstawia właściwemu ministrowi nadzorującemu szczegółowe wyjaśnienia. Ostateczną decyzję w sprawie liczby zgłoszonych miejsc praktyk studenckich podejmuje właściwy minister.  
 11. Realizacja praktyk studenckich w urzędach i jednostkach, o których mowa w pkt 1 będzie uwzględniała Ramy jakości w zakresie prowadzenia praktyk studenckich w administracji rządowej, które stanowią załącznik do niniejszych Zaleceń oraz ramy kwalifikacji dla szkół wyższych określone w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 253, poz. 1520).
 12. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego zapewni wsparcie w realizacji Zaleceń, w szczególności poprzez zapewnienie informacji niezbędnych urzędom i jednostkom organizacyjnym w kontaktach ze szkołami wyższymi.  
 13. Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów publikowane będą materiały informacyjne dotyczące zasad odbywania praktyk studenckich skierowane do urzędów i jednostek organizujących praktyki, uczelni oraz studentów, w tym szczegółowe zasady obsługi zgłoszeń praktyk studenckich w administracji.   
 14. Minister Pracy i Polityki Społecznej wykona i udostępni na stronie internetowej praca.gov.pl podmiotom, o których mowa w pkt 1, nową usługę elektroniczną umożliwiającą rejestrację zgłoszeń praktyk studenckich w Centralnej Bazie Ofert
 15. Pracy (CBOP) prowadzonej przez urząd obsługujący ministra właściwego do spraw pracy. Szef Służby Cywilnej we współpracy z Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego  oraz Ministrem Pracy i Polityki Społecznej ustali i przekaże do stosowania podmiotom, o których mowa w pkt 1, szczegółowe zasady obsługi zgłoszeń miejsc praktyk studenckich przez te podmioty, w tym zadania i obowiązki przewidziane dla tych podmiotów w związku z wprowadzaniem zgłoszeń do CBOP za pośrednictwem strony internetowej praca.gov.pl.
 16. Szef Służby Cywilnej prowadzić będzie monitoring realizacji zadań wynikających z niniejszych Zaleceń przez podmioty, o których mowa w pkt 1, oraz zapewni wsparcie tym podmiotom w zakresie obsługi procesu rejestracji i publikacji zgłoszeń praktyk studenckich.  
 17. Szef Służby Cywilnej we współpracy z Szefem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego podejmą działania promujące realizację Zaleceń.  
 18. Koordynację wykonania niniejszych Zaleceń powierza się Szefowi Służby Cywilnej we współpracy z Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego.   
 19. Członkowie Rady Ministrów, w ramach kierowanych przez siebie działów administracji rządowej zapewniają nadzór nad realizacją Zaleceń. Wojewodowie wspierają realizację Zaleceń w województwach.
 20. Działania, o których mowa w pkt 13-15 zostaną zrealizowane do 30 kwietnia 2015 r.
 21. Do 31 stycznia 2016 r. członkowie Rady Ministrów, w ramach kierowanych przez siebie działów administracji rządowej, przekażą Szefowi Służby Cywilnej zestawienie informacji zbiorczych o liczbie praktyk studenckich zrealizowanych w 2015 r.
 22. Powyższe informacje terenowe organy administracji zespolonej przekażą Szefowi Służby Cywilnej za pośrednictwem wojewody. Szef Służby Cywilnej przedstawi Radzie Ministrów zbiorczą informację o realizacji Zaleceń do 31 marca 2016 r. w celu podjęcia decyzji o dalszym kształcie praktyk studenckich w administracji rządowej.