Tytuł mój własny

ZAKOŃCZENIE PRAKTYKI

  1. Praktykant po ukończeniu praktyki otrzymuje pisemne potwierdzenie odbycia praktyki zawierające m.in. zakres wykonywanych zadań oraz zakres uzyskanej wiedzy, umiejętności oraz rozwijanych kompetencji społecznych.  
  2. Praktykant po ukończeniu praktyki otrzymuje informację zwrotną na temat realizowanych przez niego zadań oraz rozwiniętych umiejętności.
  3. Urząd/jednostka organizacyjna umożliwia uczelni ocenę programu i przebiegu praktyki.