Tytuł mój własny

ROZDZIAŁ IV
UPRAWNIENIA DO PODEJMOWANIA DECYZJI ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW I PISM

 • 10.1.   Do wyłącznej akceptacji i podpisu Wojewódzkiego Inspektora zastrzeżone są:
 1. informacje i materiały przekładane:
  1. ministrowi właściwemu do spraw środowiska,
  2. Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska,
  3. Wojewodzie,
  4. organom kontroli państwowej,
  5. organom ścigania i wymiaru sprawiedliwości,
  6. organom administracji rządowej i samorządowej w województwie;
 2. wszelkie sprawy związane z realizacją planu finansowego Wojewódzkiego Inspektoratu;
 3. dokumenty i sprawozdania finansowe, a także końcowe opracowania statystyczne;
 4. decyzje i dokumenty w sprawach osobowych pracowników;
 5. odpowiedzi na wystąpienia organów kontroli zewnętrznej;
 6. decyzje i dokumenty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
 7. dokumenty związane z obronnością i obroną cywilną;
 8. decyzje administracyjne, postanowienia i zarządzenia pokontrolne;
 9. inne sprawy określone każdorazowo przez Wojewódzkiego Inspektora.
 1. Zastępca Wojewódzkiego Inspektora podpisuje dokumenty z zakresu jego działania nie należące do wyłącznej aprobaty Wojewódzkiego Inspektora, a w razie nieobecności również sprawy wymienione w ust.1 pkt. 1-3 i 8.
 2. Dyrektor Wojewódzkiego Inspektoratu podejmuje decyzje i podpisuje pisma wynikające z zakresu jego działania a nie należące do wyłącznej aprobaty Wojewódzkiego Inspektora, a w razie nieobecności Wojewódzkiego Inspektora  również sprawy wymienione w ust. 1 pkt 4-7.
 3. Kierownik Delegatury podpisuje dokumenty i pisma nie należące do wyłącznej aprobaty Wojewódzkiego Inspektora i wynikające z upoważnienia Wojewódzkiego Inspektora do prowadzenia na terenie swojego działania spraw i wydawania decyzji administracyjnych.           W czasie nieobecności Kierownika Delegatury decyzje podejmuje osoba upoważniona przez Wojewódzkiego Inspektora na wniosek Kierownika Delegatury.
 4. Pisma, z których wynikają określone zobowiązania i skutki finansowe, wymagają parafowania przez Głównego Księgowego.
 5. Wszystkie umowy zawierane przez Wojewódzki Inspektorat muszą być parafowane przez Naczelnika Wydziału Prawnego lub osobę upoważnioną.
 6. Wojewódzki Inspektor może upoważnić pracownika do podpisywania pism w określonym zakresie spraw.

§ 11.      Do obowiązków i uprawnień Zastępcy Wojewódzkiego Inspektora należy w szczególności:

 1. zastępowanie Wojewódzkiego Inspektora w okresie gdy nie może on pełnić obowiązków służbowych;
 2. reprezentowanie Wojewódzkiego Inspektoratu w kontaktach z innymi urzędami i instytucjami w sprawach objętych zakresem działania Wojewódzkiego Inspektoratu, a niezastrzeżonych dla Wojewódzkiego Inspektora i Dyrektora Wojewódzkiego Inspektoratu;
 3. sprawowanie nadzoru nad prawidłowym i terminowym wywiązywaniem się z zadań należących do zakresu działania Wojewódzkiego Inspektoratu, ustalonych planem rocznym i harmonogramem miesięcznym;
 4. opracowywanie projektów rocznych planów pracy Wojewódzkiego Inspektoratu na podstawie planów przedstawionych przez Kierowników Delegatur oraz Kierowników komórek organizacyjnych Wojewódzkiego Inspektoratu;
 5. sprawowanie nadzoru nad prowadzeniem działalności kontrolnej przez Wojewódzki Inspektorat i jego Delegatury;
 6. opracowywanie projektów miesięcznych harmonogramów pracy Wojewódzkiego Inspektoratu;
 7. raportowanie do Unii Europejskiej;
 8. realizacja porozumień z innymi instytucjami oraz sporządzanie rocznych podsumowań z wykonania tych porozumień;
 9. wnioskowanie w sprawach zatrudnienia pracowników, ich wynagrodzenia, awansowania i odznaczania;
 10. współpraca z mediami w zakresie działania Wojewódzkiego Inspektoratu;
 11. prowadzenie współpracy z organami administracji rządowej i samorządowej oraz organizacjami społecznymi w zakresie ochrony środowiska.

§ 12.      Do obowiązków i uprawnień Dyrektora należy w szczególności:

 1. reprezentowanie Wojewódzkiego Inspektoratu we wszystkich sprawach w stosunkach z innymi urzędami i instytucjami niezastrzeżonych dla Wojewódzkiego Inspektora i jego zastępcy;
 2. zapewnianie sprawnego funkcjonowania Wojewódzkiego Inspektoratu poprzez właściwą organizację pracy;
 3. organizowanie współpracy pomiędzy Wojewódzkim Inspektoratem a jego Delegaturami oraz pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi;
 4. prowadzenie spraw z zakresu współpracy międzynarodowej;
 5. przygotowywanie komunikatów i wystąpień dotyczących prowadzonej przez Wojewódzki Inspektorat współpracy międzynarodowej;
 6. wnioskowanie do Wojewódzkiego Inspektora zmian organizacyjnych w Wojewódzkim Inspektoracie i jego Delegaturach;
 7. sprawowanie nadzoru nad przygotowywaniem zakresów czynności pracowników;
 8. wnioskowanie zmian w  zakresach działania komórek organizacyjnych Wojewódzkiego Inspektoratu;
 9. wnioskowanie w sprawach zatrudnienia pracowników, ich wynagrodzenia, awansowania i odznaczania;
 10. sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem w Wojewódzkim Inspektoracie przepisów dotyczących ładu i porządku oraz dyscypliny pracy;
 11. zapewnienie racjonalnego wykorzystania czasu pracy i przestrzegania dyscypliny pracy i zasad porządku przez pracowników;
 12. wnioskowanie do Wojewódzkiego Inspektora o przeprowadzenie kontroli wewnętrznej w Delegaturach, bądź innych komórkach organizacyjnych oraz nadzorowanie realizacji wniosków pokontrolnych;
 13. nadzorowanie przestrzegania przepisów ustawy o ochronie danych osobowych;
 14. rejestracja baz i zbiorów danych osobowych w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych;
 15. nadzorowanie zamieszczania informacji publicznych na stronie podmiotowej BIP;
 16. współdziałanie ze związkami zawodowymi;
 17. nadzorowanie zabezpieczenia majątku Wojewódzkiego Inspektoratu;
 18. prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem kontroli zarządczej;
 19. nadzorowanie prawidłowości ubezpieczenia majątku Wojewódzkiego Inspektoratu;
 20. nadzorowanie obsługi informatycznej Wojewódzkiego Inspektoratu i jego Delegatur.

§ 13.      Do obowiązków i uprawnień Kierowników Delegatur należy w szczególności:

 1. planowanie, organizowanie i kierowanie pracą Delegatury, w celu terminowego i zgodnego z przepisami wykonywania zadań ustalonych dla Delegatury w regulaminie;
 2. prowadzenie spraw i wydawanie na terenie swojego działania decyzji administracyjnych, w zakresie wynikającym z upoważnienia Wojewódzkiego Inspektora;
 3. przydzielanie zadań pracownikom Delegatury, udzielanie wskazówek i pomocy w realizacji tych zadań;
 4. współdziałanie z poszczególnymi komórkami organizacyjnymi;
 5. wnioskowanie do Wojewódzkiego Inspektora w sprawach zatrudnienia, awansowania, nagradzania i wyróżniania oraz stosowania sankcji dyscyplinarnych wobec pracowników Delegatury oraz dokonywanie okresowych ocen ich pracy;
 6. ponoszenie odpowiedzialności za mienie Delegatury i stwarzanie zgodnych z przepisami bhp i p.poż. warunków pracy;
 7. sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem dyscypliny pracy oraz właściwym wykorzystywaniem czasu pracy przez pracowników Delegatury;

§ 14.         Do obowiązków i uprawnień kierowników komórek organizacyjnych Wojewódzkiego Inspektoratu należy:

 1. planowanie, organizowanie i kierowanie pracą komórki, w celu terminowego i zgodnego z przepisami wykonywania zadań ustalonych dla komórki organizacyjnej w Regulaminie;
 2. przydzielanie zadań pracownikom, udzielanie wskazówek i pomocy w realizacji tych zadań;
 3. współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi;
 4. wnioskowanie do bezpośredniego przełożonego w sprawach zatrudniania, awansowania, nagradzania i wyróżniania oraz stosowania sankcji dyscyplinarnych wobec podległych pracowników a także dokonywanie okresowych ocen ich pracy;
 5. organizowanie narad pracowników podległej komórki organizacyjnej dla omówienia i oceny realizacji zadań oraz przedstawiania dalszych kierunków i sposobów działania;
 6. sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów dotyczących porządku oraz zabezpieczenia informacji niejawnych;
 7. przeprowadzanie kontroli przestrzegania dyscypliny pracy oraz właściwego wykorzystywania czasu pracy przez podległych pracowników;
 8. przeprowadzanie szkoleń podległych pracowników w zakresie bhp i ochrony ppoż. na stanowiskach pracy i stałe kontrolowanie przestrzegania tych przepisów.

§ 15.      Do obowiązków i uprawnień samodzielnego i wieloosobowego stanowiska pracy należy:

 1. samodzielne wykonywanie w sposób prawidłowy i terminowy zadań ustalonych w Regulaminie i zakresie czynności;
 2. opracowywanie projektów ocen i opinii oraz formułowanie wniosków i propozycji w zakresie prowadzonych spraw;
 3. współdziałanie w realizacji zadań z innymi komórkami organizacyjnymi;
 4. przestrzeganie przepisów dotyczących porządku, dyscypliny pracy, zachowania informacji niejawnych oraz przestrzeganie postanowień instrukcji kancelaryjnej.

§ 16.1.   Do obowiązków i uprawnień pracownika Wojewódzkiego Inspektoratu należy:

 1. znajomość przepisów prawnych i wytycznych w zakresie wykonywanej pracy w Wojewódzkim Inspektoracie oraz głównych zadań Inspekcji Ochrony Środowiska;
 2. wykonywanie powierzonych spraw zgodnie ze stanem faktycznym i obowiązującymi przepisami;
 3. podejmowanie samodzielnych inicjatyw w celu usprawnienia wykonywanych zadań na stanowisku pracy;
 4. przestrzeganie postanowień instrukcji kancelaryjnej;
 5. przestrzeganie przepisów dotyczących porządku, przepisów bhp i ochrony ppoż.;
 6. przestrzeganie przepisów o ochronie informacji niejawnych;
 7. przestrzeganie dyscypliny pracy i pełne wykorzystywanie czasu pracy na wykonywanie zadań służbowych;
 1. Pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu ponoszą odpowiedzialność służbową przed bezpośrednim przełożonym za wykonanie poleconych zadań.

§ 17.      Kierownicy Delegatur i komórek organizacyjnych  przygotowują podległym pracownikom zakresy czynności, określając zadania, uprawnienia, odpowiedzialność oraz zasady zastępstwa w czasie ich nieobecności.

§ 18.      Wojewódzki Inspektor zatwierdza zakresy czynności pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu.