PLATFORMA ELEKTRONICZNEGO FAKTUROWANIA

Ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym wdrożono do polskiego porządku prawnego przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/55/UE z 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych.

Od dnia 1 sierpnia 2019 r. w stosunku do zamówień publicznych, o których mowa w art. 4 pkt 8 pzp (zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro), Zamawiający ma obowiązek odbioru ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, jeżeli Wykonawca zechce przesłać taką fakturę za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania.

Każdy wykonawca zamówień publicznych, który będzie chciał przesyłać ustrukturyzowane faktury musi najpierw założyć własne konto na PEF. Ustawodawca daje jednak wykonawcom dobrowolność w korzystaniu z platformy (nie mają oni obowiązku wysyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych).

logo_pef